Nizhny Novgorod • Seminar school National Medical Association of Otolaryngologists

April 16, 2014 – Nizhny Novgorod

Seminar school National Medical Association of Otolaryngologists
on the base of Federal Research Clinical Centre of otorhiolaryngology

 

Address: Tropinina st, 7, Nizhny Novgorod

Performer:
Prof. of Otorhiolaryngology Department T. Garaschenko

 

Contact person: T. Garaschenko, email

 

 

 

Bookmark the permalink.