Stavropol • “Attention! Dysphonia”

April 18, 2015 – 16.30

Painting gallery n.a. Grechishkin
Lecture “Attention! Dysphonia” for students

Stavropol, Morozova st, 16

Performers:
Ye. Krzhechkovskaya
G. Krzhechkovskaya
N. Kudryavtseva
A. Matsaeva

Bookmark the permalink.