Warsaw • Lectures & workshops

April 16, 2015 – 10.30-20.00

Lectures & workshops organized by
Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Instytut Fizjologii i Patologii S?uchu Centrum G?osu dla Profesjonalistów „Medincus”

Venue: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Address: Warszawa, ul. Okólnik 2

Program:
10.30 – 11.00 (Audytorium im. Karola Szymanowskiego)
Wyk?ad inauguracyjny – Rola g?osu we wspó?czesnym spo?ecze?stwie informacyjnym
prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skar?y?ski (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC, Instytut Fizjologii i Patologii S?uchu)
11.00 – 12.00 (Audytorium im. Karola Szymanowskiego)
Nowoczesne podej?cie diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach g?osu
u profesjonalistów – Podró? przez Centrum G?osu dla Profesjonalistów (MEDINCUS)
dr hab. med. Agata Szkie?kowska (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC, Instytut Fizjologii i Patologii S?uchu)
dr med. Ewa Kazanecka (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC)
12.00 – 13.30 (Audytorium im. Karola Szymanowskiego)
Pokazowe sesje funkcjonalnej terapii zaburze? g?osu
Kszta?towanie koordynacji oddechowo-fonacyjnej
Agata Wro?ska (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC)
Praca nad równowag? mi??niow? narz?du artykulacyjnego
Agnieszka Kurowska-Janecka (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC)
13.30 – 14.30 Przerwa
14.30 – 15.15 (Audytorium im. Karola Szymanowskiego)
Zastosowanie d?wi?ków mowy do klasyfikacji barwy i oceny jako?ci przekazu d?wi?ku
prof. UMFC dr hab. Andrzej Mi?kiewicz, dr in?. Tadeusz Fidecki (Katedra Akustyki Muzycznej UMFC)
15.30 – 17.30 (Sala im. Henryka Melcera)
Wyk?ad mistrzowski – Wzmaganie emocji drog? odchyle? wykonawczych podczas realizacji dzie?a wokalnego
prof. dr hab. Ma?gorzata Marczewska (Katedra Wokalistyki UMFC)
17.30 – 20.00 (Sala im. Henryka Melcera)
Otwarta próba Chóru Politechniki Warszawskiej
Wyk?ad wprowadzaj?cy – Poszukiwanie barw w ?piewie zespo?owym
dr Dariusz Zimnicki (Katedra Dyrygentury Chóralnej UMFC)
prof. AM dr hab. Marek Gandecki – dyrygent (Wydzia? Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i muzyki Ko?cielnej Akademii Muzycznej w Poznaniu)

 

Contact person: Agnieszka Kurowska-Janecka, katfon@chopin.edu.pl

 

 

 

Bookmark the permalink.