Stavropol • Lecture “Attention!Dysphonia” for students

April 18, 2015 – 16.30

Lecture
“Attention!Dysphonia” for students

Address: Morozova st, 16, Painting gallery n.a. Grechishkin

Performers:
Ye. Krzhechkovskaya,
G. Krzhechkovskaya,
N. Kudryavtseva,
A. Matsaeva

 

Contact person: Ye. Krzhechkovskaya, skkb-sur@estav.ru

 

 

 

 

Bookmark the permalink.